Kto sme

JUDr. Zuzana Tužilová

jediná konateľka a spoločníčka spoločnosti

Vzdelanie

máj 2012: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózne konanie ukončené rigoróznou prácou na tému „Uzavieranie zmlúv v slovenskom obchodnom práve“

2009 – 2011: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, magisterské štúdium ukončené diplomovou prácou na tému „Kúpna zmluva s cudzím prvkom“

október 2009 – február 2010: Ludwig-Maximilians-Universität München, program Erasmus, štúdium zamerané na medzinárodné právo súkromné, právo obchodných spoločností a občianske právo

2006 – 2009: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, bakalárske štúdium ukončené bakalárskou prácou na tému „Zdaňovanie právnických osôb; Slovensko a EÚ“

2001 – 2006: Obchodná akadémia Trnava, bilingválne štúdium ukončené odbornou maturitou a štátnicou z nemeckého jazyka

Jazyky

nemecký (štátna skúška úrovne C1)

anglický (aktívne slovom a písmom)

Pracovné skúsenosti

od januára 2016: advokátka poskytujúca poradenstvo najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva (vrátane poradenstva poskytovaného zahraničným klientom v nemeckom a anglickom jazyku), príprava článkov do rozličných odborných publikácií

od augusta 2022: úradná prekladateľka pre nemecký jazyk

Kto sme

Čo ponúkame

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby širokému spektru klientov – podnikateľom i nepodnikateľom. Snažíme sa pre našich klientov nachádzať jednoduché, praktické a efektívne riešenia právnych problémov.

Poskytujeme právne poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

Právo obchodných spoločností

 • založenie/vznik obchodných spoločností,
 • zmeny vyžadované počas existencie obchodných spoločností (zmeny základného imania, prevody obchodných podielov a akcií, zmeny v štatutárnych orgánoch, sídla, obchodného mena, vstup do likvidácie),
 • úprava vzťahov medzi spoločníkmi/akcionármi, príprava a negociácia akcionárskych dohôd,
 • úprava vzťahov medzi spoločnosťou na jednej strane a jej konateľmi/členmi jej predstavenstva na druhej strane

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv, pracovných poriadkov a iných pracovnoprávnych dokumentov (vrátane vnútorných predpisov)
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch, zastupovanie pred orgánmi služieb zamestnanosti

Pozemkové právo

 • právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním, užívaním a scudzovaním nehnuteľností (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien a zmluvy o budúcich zmluvách)
 • audity právneho stavu nehnuteľností (analýza nadobúdacích právnych titulov a rizík súvisiacich s prípadnými právami tretích osôb)
 • zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľností (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, porušenie predkupného práva)

Vymáhanie pohľadávok

 • kontakt s dlžníkmi
 • využitie existujúcich zabezpečovacích nástrojov
 • právne poradenstvo pri postúpení pohľadávok vrátane prípravy zodpovedajúcej dokumentácie
 • zastupovanie klientov pri súdnom i mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj pri výkone rozhodnutia

Procesné zastupovanie

 • v obchodnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch pred súdmi Slovenskej republiky
 • v správnych a iných konaniach (živnostenské úrady, katastrálne úrady, Protimonopolný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov atď.)
Čo ponúkame

Kontakt

Kontaktujte nás:

JUDr. Zuzana Tužilová
telefón: +421 949 806 868
web: www.tuzilova.sk
e-mail: zuzana@tuzilova.sk